اولین کمپین خود در یکتانت را بسازید

جدیدترین مطالب بلاگ یکتانت

button tag test

تست تگ و دکمه تست میکنیم <div class="custom-link-container" id="e713d9a0-084e-4845-87e1-b2e0fa080479"></div> async function addTag() { await window.Najva.addTag('page-view', 'blog') } addTag();

تست تگ و دکمه

تست دکمه <div class="custom-link-container" id="d456f15c-cb93-425e-a828-d61e07835027"></div> <a href="http:// <div class="custom-link-container" id="d456f15c-cb93-425e-a828-d61e07835027">دکمه <div class="custom-link-container" id="d456f15c-cb93-425e-a828-d61e07835027"></div>

تست ایمیل simple html

@font-face { font-display: block; font-family: Roboto; src: url(https://assets.sendinblue.com/font/Roboto/Latin/normal/normal/7529907e9eaf8ebb5220c5f9850e3811.woff2) format("woff2"), url(https://assets.sendinblue.com/font/Roboto/Latin/normal/normal/25c678feafdc175a70922a116c9be3e7.woff) format("woff") } @font-face { font-display: fallback; font-family: Roboto; font-weight: 600; src: url(https://assets.sendinblue.com/font/Roboto/Latin/medium/normal/6e9caeeafb1f3491be3e32744bc30440.woff2)

تست ایمیل ۳

دکمه عضوگیری نجوا دکمه دکمه عضوگیری نجوا<a href="http:// <div class="custom-link-container" id="d5d97282-12ae-4baf-ad84-ecff059587cb">دکمه